CE Services Group B.V. en haar vestigingen en business units, hierna te noemen ‘CESG’, is een Nederlandse onderneming, gevestigd te Heliotroopring 100, 3316 KG Dordrecht en geregistreerd onder KvK nr. 58336613.

Data bescherming

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht en in overeenstemming met onze Privacy Statement, welke u accepteert door bij voortduring gebruik te maken van onze website.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CESG, is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij CESG.

Geen garantie op juistheid van data

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel type of spelfouten, vormen nooit een aanleiding om een overeenkomst te mogen claimen en/of te veronderstellen. CESG streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kan CESG daar geen aansprakelijkheid voor aanvaarden.

Enkele verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en/of worden onderhouden. CESG draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, echtheid en/of betrouwbaarheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

CESG behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Onze websites maken gebruik van ‘cookies’. Meer informatie hierover vindt u in ons Cookiebeleid.

© CE Services Group, Maart 2017